Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 14 kwietnia 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Rzecznik patentowy

Rzecznik Patentowy

 

ul. Jana Heweliusza 12, pok. 11, 10-724 Olsztyn

tel./fax +4889 523-32-23;

e-mail: izaran@uwm.edu.pl

 www: http://www.uwm.edu.pl/rzecznikpatentowy/

 

Rzecznik patentowy

in?. Izabella Raniszewska

tel. +4889 523-32-23

 

Rzecznik Patentowy:

1)     wyst?puje w imieniu Uniwersytetu przed Urz?dem Patentowym RP w sprawach zwi?zanych ze zg?aszaniem i rozpatrywaniem wynalazków, wzorów przemys?owych, znaków towarowych i wzorów u?ytkowych,

2)     przygotowuje, prowadzi oraz odpowiada pod wzgl?dem formalnoprawnym za sporz?dzanie umów licencyjnych, wdro?eniowych oraz ich ewidencjonowanie i udost?pnianie,

3)     prowadzi analizy rozlicze? z licencjobiorcami i jednostkami wdra?aj?cymi,

4)     prowadzi dokumentacj? zwi?zan? z rozliczeniami finansowymi twórców i osób wspomagaj?cych,

5)     zabezpiecza za granic? ochron? prawn? oryginalnym rozwi?zaniom technicznym, posiadaj?cym zdolno?? patentow? oraz opracowuje i zg?asza te rozwi?zania do w?a?ciwych urz?dów,

6)     udziela niezb?dnej pomocy prawnej i formalnej twórcom projektów wynalazczych (wynalazków, wzorów u?ytkowych, projektów racjonalizatorskich itp.),

7)     prowadzi zbiór polskich opisów patentowych i wydawnictw Urz?du Patentowego RP oraz udziela informacji odno?nie sposobu korzystania ze zbiorów Urz?du Patentowego RP z zakresu informacji patentowej krajowej i ?wiatowej,

8)     prowadzi szeroko poj?t? informacj? patentow?,

9)     prowadzi badania w zakresie zdolno?ci patentowej i czysto?ci patentowej.

 

 

informacj? wytworzono:

Rzecznik Patentowy

za tre?? odpowiada:

in?. Izabella Raniszewska

data wytworzenia:

11-07-2007 r.

 

 

 

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 992 razy (w tym z UWM 36 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa